ข่าวทั่วไป/ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

 
  

     อธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี และดร.สุบัน มุขธระโกษา รองอธิการบดี
ได้เข้าร่วมประชุมลงนามความร่วมมือ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
The 1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology (The 1st NCVET)
ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 

    โดยในงานมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ ไทยแลนด์ 4.0" โดยมี อธิการ

บดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการ

สถาบันการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม

 

    เพื่อความร่วมมือ ในการยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี

ของสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าน : 1,985ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-05 21:11:43

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง