ข่าวทุนการศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาใหม่/ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโอกาสครบรอบ 27 ปี

 
  

 

ในโอกาสครบรอบ  27  ปี  แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2558  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในความร่วมมือทางวิชาการและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25จะเป็นฝ่ายคัดเลือกและสรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียนในเขตรับผิดชอบของ  สพม. 25 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  เขต 25 หรือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  199/19 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์  043-222959 -61, www.neu.ac.th

            สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แต่มีความตั้งใจที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีปณิธาน  ที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทุกระดับของสังคม  ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ด้วยต้นทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึง  และมีระบบผ่อนชำระเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการเรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างทั่วถึง

            สมัครเรียนก่อน  30มิถุนายน  2558  รับทุนการศึกษาสูงสุด  10,000 บาท สมัครเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  199/19 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์  043-222959 -61, www.neu.ac.th

 

อ่าน : 3,235ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-05 20:27:56

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง