คณะเศรษฐศาสตร์/รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 
       คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,700 บาท ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

คุณสมบัติ

 1. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ด้านการสอน/มีผลงานวิจัย หรือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการใช้ MS office/ภาษาอังกฤษ/ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SPSS Eviews STATA MOODLE
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท จำนวน 2 ชุด (พร้อมนำตัวจริงมาในวันสมัคร)
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
 6. อื่นๆ เช่น ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น (ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์)

     สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
(สมัครงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์)
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

อ่าน : 4,385ข่าวจาก : พราวภวินท์ พักตร์ธนาปกรณ์ วันที่ : 2021-06-16 20:27:33

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง