ข่าวทั่วไป/“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 1ทุน 1หมู่บ้าน”

 
  

 

ม.ภาคฯ’ มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี สำหรับเยาวชนขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 1ทุน 1หมู่บ้าน”
ประจำปีการศึกษา 2563


"ทุนการศึกษา เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร"

 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน มูลค่ารวม 4,771,250 บาท ให้เยาวชนที่เรียนดี แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลต่อทั้งเศษฐกิจและความเป็นอยู่ ทำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ ฟรี 

 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เท่านั้น และมีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งมอบเป็น 5 หลักสูตรๆละ 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 25 ทุน พิจารณาคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษาที่สามารถผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด) 

 

หลักสูตร/สาขาที่มีสิทธิ์รับทุน ทั้งหมด 25 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร)

 
#คณะบริหารธุรกิจ 3  สาขาวิชา (15 ทุน)
 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน 5 ทุน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จำนวน 5 ทุน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 5 ทุน
 
#คณะศึกษาศาสตร์ 1 สาขาวิชา (5ทุน)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 5 ทุน
 
#คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา (5ทุน)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ทุน
 
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการร่วมฝ่าวิกฤติด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดและเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษากับท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา

4 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดงานโดยที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

5. เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities)

6. เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสดาเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

 
การรับสมัครรับทุนการศึกษา
 
ขอรับเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่
หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
      
        - รูปถ่ายนักเรียนไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงบนใบสมัคร) 
        - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
        - สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 ฉบับ 
        - หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกโดยผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 1 ฉบับ
        - สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        - ใบสมัครโดยมีลายเซ็นต์รับรองจากผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 1 ฉบับ 
 
 

ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก

           

- นักศึกษาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 

- สัมภาษณ์วัดคุณสมบัติเข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เวลา 14.00น. ทางเว็บไซด์ www.neu.ac.th

 

            รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักอธิการบดี  

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทร. 065-4906343 อ.พรนารี/086-8533992 อ.อิสรพงษ์
Facebook & Line ID : @neuinfo

 

 
 

 

อ่าน : 959ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-15 18:30:13

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง