กัลยา ใหม่โพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
  คู่มือประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน