กัลยา ใหม่โพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
  ฝ่ายบริหารทั่วไป