กัลยา ใหม่โพธิ์กลาง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ